Lejla Hamza

U Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš" , dr. Lejla Muminagić-Hamza, specijalizant iz anestezije i reanimacije održala je za uposlenike Odjeljenja za internu medicinu predavanje "Preoperativna procjena kardiovaskularnog rizika pri nekardijalnim operativnim zahvatima".

Lejla Hamza 2

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok perioperativnog morbiditeta i mortaliteta kako u razvijenim zemljama tako i na našim prostorima. Važan dio preoperativne pripreme pacijenta za hirurški zahvat predstavlja procjena njegovog kardijalnog statusa. Preoperativna kardijalna evaluacija se treba pažljivo odrediti prema trenutnom zdravstvenom stanju pacijenta i osobitostima hirurškog zahvata. Faktore povišenog operativnog rizika čine klinički markeri (infarkt miokarda, angina pectoris, srčana dekompenzacija, signifikantne aritmije, inzulin-ovisna šećerna bolest, bubrežna disfunkcija, nekontrolirana arterijska hipertenzija, prethodni moždani udar), nizak funkcionalni kapacitet (≤ 4 MET-a) i osobitosti potrebnog operativnog zahvata (velike vaskularne operacije, resekcije crijeva i jetre, veliki ginekološki, ortopedski i urološki zahvati). Operativni zahvati niskog rizika su oni sa rizikom nastanka velikih neželjenih kardijalnih događaja manjim od 1 %, dok se ostale operacije smatraju operacijama povišenog rizika (kardijalni rizik > 1 %). U sklopu preoperativne evaluacije kardiovaskularnog statusa mogu se koristiti različite neinvazinve i invazivne metode. Nisu opravdane interventne ili kardiohirurške procedure samo da bi se smanjio kardijalni rizik od nekardijalne operacije.
Korelacija između ehokardiografski procijenjene ejekcione frakcije lijeve komore (LVEF) i perioperativnih incidenata pri nekardijalnoj hirurgiji je ispitivana u nekoliko studija. Iako su prvobitni rezultati pokazali povezanost između smanjene ejekcione frakcije (≤ 30 %) i svih perioperativnih kardijalnih komplikacija, a posebno postoperativne srčane dekompenzacije, multivarijantne analize, koje su uključivale i kliničke riziko-faktore, nisu dokazale signifikantnu nezavisnu vrijednost LVEF u predikciji postoperativnih kardijalnih incidenata. Smatra se da preoperativno niska ejekciona frakcija ima nisku senzitivnost, ali visoku specifičnost za predikciju perioperativnih kardijalnih incidenata, te da je korisnost ehokardiografske procjene LVEF samo umjerena u odnosu na kliničke riziko-faktore.

D O W N L O A D

Download icon