ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU
Telefon: 033 285-261 ili 285-264
Radno vrijeme 24 sata


Šef Odjeljenja: dr Merima Šišić, specijalista urgentne medicine
Kontakt telefon: 033 285 449
Glavni medicinski tehničar, Ermin Karup
Kontakt telefon: 033 285 428

 CUM Grupnaslika

Na Odjeljenju za urgentnu medicinu Opće bolnice zbrinjavaju se pacijenti svih urgentnih stanja bolesti i povreda.Osposobljeno medicinsko osoblje provodi trijažu, dijagnostiku i tretman svih hitnih stanja. Prioritet imaju životno ugroženi pacijenti. Osnovni cilj i zadatak je prepoznavanje, praćenje i početni tretman liječenja pacijenata.
Proces rada na Odjeljenju se odvija u sljedećim prostorijama:


1. Čekaonica i prijemno trijažni odjel

Prijemno trijazni odjel
2. Ambulanta za reanimaciju sa pokretnim krevetom za reanimaciju i svom potrebnom opremom za reanimaciju nestabilnih ili pacijenata u arestu (Oprema: obezbjeđenje dišnog puta, defibrilator, puls oksimetar, EKG aparat, kiseonik, potrebni parenteralni lijekovi i tečnosti, oprema za imobilizaciju i transport politraumatizovanih pacijenata, za detoksikaciju itd.)

Ambulanta za reanimaciju
3. Hirurška ambulanta za malu hirurgiju posebno svježih povreda sa svom potrebnom opremom ( hirurški sto i lampa, 10-ak setova za malu hirurgiju, koji se sterilišu u centralnoj sterilizaciji bolnice, sterilizator sa dodatnim instrumentima kao i prateći potrošni materijal).

Ambulanta za hirurske intervencije i pregled hirurskih pacijenata

4. Ambulanta za internističke i neurološke pacijente

Opservacija I

5. Gipsaona u kojoj se tretiraju povrede lokomotornog aparata

Gipsaona
6. Prostor za opservaciju pacijenata - Dnevna bolnica

CUM stacionar DB
7. Potrebne popratne prostorije: čekaonica za pratnju pacijenata, ljekarska i soba za medicinske sestre/tehničare, sanitarni čvor za zaposlene i drugi za pacijente, mrtvačnica.


PATOLOGIJA KOJA SE OBRAĐUJE I TRETIRA NA ODJELJENJU
1. Prijem obrada i tretman svih vitalno nestabilnih pacijenata (vanjskih i ležećih).
2. Internističke hitnosti, gdje se prednost daje nestabilnim pacijentima
3. Sve povrede upućene u Bolnicu ili dovežene kao hitan slučaj.
4. Detoksikacija i opservacija intoksiciranih pacijenata na bilo koji način.
5. Predoziranje kod narkomanije i alkoholizma.
6. Akutni dermatološki slučajevi (alergijske reakcije ...)
7. Sve druge hitnosti, ako su upućene na Urgentni centar ili su udružene sa povredom ili gore navedenim hitnostima.


DIJAGNOSTIKA HITNOSTI NA ODJELJENJU
1. Za dijagnostiku patologije koristimo bolničku laboratoriju.
2. RTG dijagnostika (RTG, CT, UZ... ) se radi na RTG odjeljenju.
3. Konsultativni pregledi drugih specijalista Bolnice imaju prioritet po indikaciji hitnosti.
Na Odjeljenju za urgentnu medicinu je zaposleno 20 uposlenika ,koji rade u smjenskom radu. Tim ovog Odjeljenja čini 8 ljekara specijalista urgentne medicine sa višegodišnjim iskustvom i 12 medicinskih tehničara.

 

EDUKACIJA
Na Odjeljenju se educiraju mladi ljekari i specijalizanti u vidu redovnog staža.
• Kontinuirana edukacija ljekara i medicinskih sestara/tehničara se odvija kroz predavanja i kurseve iz oblasti urgentne medicine.
• Pratimo savremene trendove, smjernice i dostignuća u oblasti urgentne medicine


VODIČ ZA PACIJENTA

Pacijenti dolaze na pregled sa uputnicom iz doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć ili ako su dovezeni njihovim sanitetskim vozilom, nakon što je procijenjeno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da je pacijentu potreban dalji tretman na Odjeljenju urgentne medicine Opće bolnice.

 

TRIJAŽA

Pacijenti se primaju po redu hitnosti, a ne po slijedu dolaska.
Trijažu obavlja stručno medicinsko osoblje.

-Molimo pacijente, da u slučaju povećanog obima posla ,imaju razumijevanje ukoliko duže čekaju na pregled.
-Ako je moguće pacijent treba ponijeti prethodnu medicinsu dokumentaciju,ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu.
-Prednost pri prijemu imaju trudnice, djeca i ratni vojni invalidi u istoj kategoriji hitnosti.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava