Za fizioterapeutske tehničare, bacc fizioterapije i diplomirane fizioterapeute Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, održano je predavanje o temi: respiratorna kineziterapija. Predavač je bio Amir Handžić, dipl. fizioterapeut.

amir predavanje 1

Cilj predavanja je da se otvore nove mogućnosti i unaprijede stari pristupi u tretmanu pacijenata sa respiratornim problemom kineziterapijskim tretmanom.

Predavanje se sastojalo iz dva dijela.

U prvom dijelu je definisan zahtjev i cilj respiratorne kineziterapije, prikazani su korisnici ove metode i način fizioterapeutske procjene sa kratkim osvrtom na anatomsku strukturu disajnog sistema.

U drugom dijelu dat je redoslijed postupaka u terapijskom djelovanju sa posebnim osvrtom na relaksaciju, tehnike i položaje kod posturalne drenaže perkusijom i vibracijom grudnog koša, te vježbi disanja.

U ovom dijelu je obrađeno preventivno i terapijsko djelovanje sa spravama:

ClinFLO - spirometar koji se bazira na protoku

Coach 2 - inicijalni spirometar koji se bazira na volumenu i

Acapella - sprava za vibracijsku PEP ( pozitivan ekspirijumski pritisak ) terapijom.

Predavanje je imalo i praktični prikaz na spravama ClinFLO i Coach 2, gdje su predstavljene njihove mogućnosti u terapiji i njenoj evaluaciji.

amir predavanje 2

 D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI